ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

Thaipr24.com เป็นเว็บไซต์ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี ลงข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี  โดยสามารถส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อลงใน website www.thaipr24.com ได้ที่ Email : pr@thaipr24.com

สำหรับ การแนะนำธุรกิจ หรือ แฟรนส์ไชส์  สามารถแนะนำได้ที่ website www.thaibusiness.in.th  email : Email :   info@thaibusiness.in.th

สำหรับ การแนะนำ โปรโมชั่นต่างๆ สามารถแนะนำได้ที่ website www.prodd.in.th  email : pr@prodd.in.th

Thaipr24.com รับ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี ลงข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข่าวโปรโมชั่นสินค้า ข่าวเปิดตัวสินค้าใหม่ ข่าวนิทรรศการ ข่าวการเงิน ข่าวบันเทิง ข่าวท่องเที่ยว ข่าวราชการ ข่าวการศึกษา ข่าวงานสัมนา ข่าวงานประกวดต่างๆ สามารถ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี ลงข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี  บริการ ลง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ฟรี
ที่ Email :

เนื้อหาที่ไม่รับการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน และสิ่งผิดกฏหมายและจริยธรรม
  • ยา และ อาหารเสริมต่างๆ ครีม เครื่องสำอางคอสเมติกต่างๆ (ที่ยากต่อการตรวจสอบ) ยกเว้นแบรนด์ที่รู้จักดี
  • ข่าวซุบซิบ gossip, ข่าวสังคม, ข่าวที่เกี่ยวกับการเมือง

 

การประชาสัมพันธ์  

การประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การสื่อสารความคิดเห็น  ข่าวสาร  ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มประชาชน  เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน  องค์การ  สถาบันกับกลุ่ม ประชาชนเป้าหมายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหวังผลในความร่วมมือ สนับสนุนจากประชาชน   รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่หน่วยงาน  องค์การ  สถาบันด้วย  ทำให้ประชาชน เกิดความนิยม  เลื่อมใส   ศรัทธาต่อหน่วยงาน  ตลอดจนค้นหาและกำจัดแหล่งเข้าใจผิด  ช่วยลบล้างปัญหา  เพื่อสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น

องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์

ถ้าหากพิจารณาจากกระบวนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แล้ว  ก็สามารถจำแนกองค์ประกอบ สำคัญของการประชาสัมพันธ์ออกเป็น  4  ประการ  คือ

1. องค์กร สถาบันหรือหน่วยงาน  

ได้แก่  กิจการที่บุคคลหรือคณะบุคคลได้จัดทำขึ้น เป็นแหล่งข่าว  แหล่งข้อมูลในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  กิจการเหล่านี้อาจจะเป็นกิจการของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  องค์การสาธารณกุศล  และธุรกิจเอกชน  เช่น  รัฐบาล  กระทรวง  ทบวง กรม  หน่วยราชการหรือหน่วยรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  มูลนิธิ  บริษัทห้างร้าน  ธนาคารพาณิชย์  เป็นต้น

2. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

เป็นข้อมูลข่าวสารที่องค์กร สถาบันหรือหน่วยงานต้องการเผยแพร่ได้แก่  เรื่องราวที่เป็นเนื้อหา  สาระ  รูปภาพ  สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมาย  ที่สามารถสื่อสารความเข้าใจได้ ไม่ยาวจนเกินไป และใจความชัดเจนอ่านง่าย

3. สื่อประชาสัมพันธ์ 

ได้แก่ เรื่องราวที่เป็นเนื้อหา  สาระ  รูปภาพ  สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมาย  อาจจะเป็นสื่อคำพูด เช่น การสนทนา  การประชุม  การสัมมนา  การอภิปราย  การปาฐกถา  ฯลฯ   สื่อสิ่งพิมพ์   เช่น   จดหมาย  บัตรอวยพร  แผ่นปลิว  หนังสือ  วารสาร  รูปลอก  ฯลฯ  หรือสื่อภาพและเสียง  เช่น  ถ่ายภาพ  สไลด์  แผ่นโปร่งใส  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  สไลด์มัลติวิชั่น  เทปเสียง  ภาพยนตร์  คอมพิวเตอร์   ฯลฯ ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถสื่อสารความเข้าใจได้  การเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์มีความสำคัญ ถ้าเป็นบุคคลภายในอาจใช้โทรทัศน์วงจรปิด  เสียงตามสาย  ประกาศข่าว  จดหมายข่าว  ถ้าเป็นประชาชนทั่วไป  สื่อประชาสัมพันธ์จะต้องเผยแพร่ข้อมูลได้ในวงกว้าง  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ หรือทางเว็บไซต์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีต่างๆ

4. กลุ่มประชาชนเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ 

ได้แก่  กลุ่มบุคคลหรือประชาชนที่เป็นเป้าหมายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ครั้งนั้น ๆ  ดังนี้

4.1 กลุ่มประชาชนภายใน  หมายถึง  กลุ่มบุคลากร  เจ้าหน้าที่  พนักงาน  ขององค์กร สถาบันหรือหน่วยงาน

4.2 กลุ่มประชาชนภายนอก  หมายถึง  กลุ่มบุคคลที่อยู่ภายนอกองค์กร สถาบันหรือหน่วยงาน  อันได้แก่  กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์การหรือสถาบันโดยตรง   กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น   และกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่สนใจข่าวสารอัพเดทต่างๆ