ภาคีเครือข่ายจังหวัดนนทบุรี ผนึกกำลังเด็กและเยาวชน ร่วมสร้างสรรค์ “จิตอาสา และพัฒนาเศรษฐีน้อยพอเพียง”

By | November 22, 2015

12079127_531698946986910_234815703678279212_nสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสา และพัฒนาเศรษฐีน้อยพอเพียงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่คุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชน” ในวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K-Expert Center ชั้น 2 ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมพลังผลักดันนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นนักจิตอาสาที่สามารถขับเคลื่อนการทำงานทั้งภาคสังคม ภาคการศึกษา ภาคจิตอาสา และภาคเศรษฐกิจภายในชุมชน ท้องถิ่น และภายในจังหวัดได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยผู้เชี่ยวชาญจาก K-Expert Center ในหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐีน้อยพอเพียง…ใครๆก็เป็นได้” โดยวิทยากรรับเชิญ ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์ หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การแถลงข่าวสรุปผลโครงการ “จิตอาสา และพัฒนาเศรษฐีน้อยพอเพียงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่คุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชน” ที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และศูนย์ประสานงานเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้ร่วมมือกันจัดทำขึ้น ณ พื้นที่นำร่องต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นจังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน โดยในพิธีการดังกล่าว มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วม