มูลนิธิพีแอนด์จี สานฝันเด็กพิเศษ เนรมิตรขวดแชมพูสร้างสนามเด็กเล่น ในโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

By | December 5, 2015

IMG_5006มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม และบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ พีแอนด์จี ประเทศไทย ร่วมด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิด “โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนาม เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา” โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานเปิดงานเพื่อส่งมอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิลที่ผลิตจากขวดแชมพู แพนทีน เฮดแอนด์โชวเดอร์ รีจอยส์ และ เฮอร์เบิล เอสเซ้นส์ ให้กับเด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เพิ่มเติมให้ครบ 88 สนาม ภายในปี 2560 มูลค่า 15,000,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานที่ปรึกษามูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) ในฐานะหนึ่งในองค์กรสนับสนุนและประธานกล่าวเปิด โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาฯ กล่าวว่า “ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยยังคงต้องอาศัยทุกภาคส่วนมาร่วมกันดำเนินการผลักดัน ซึ่งโครงการของพีแอนด์จีนี้จะมีส่วนอย่างยิ่งที่จะช่วยรณรงค์ให้คนไทยใส่ใจ แยกขยะในบ้าน เห็นคุณค่าของวัสดุรีไซเคิล และยังนำมาสร้างคุณค่าเพิ่มกลับมาช่วยสนับสนุนการศึกษาให้เด็กพิเศษได้อย่างน่ายกย่อง”

 

มร.ราอูล ฟอลคอน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ทางพีแอนด์จีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน และสังคมให้ดีขึ้นในทุกๆวันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในปัจจุบัน และคำนึงถึงผลกระทบต่อเยาวชนรุ่นต่อไปในอนาคต ผ่านแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพ,กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ “สนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องขอขอบคุณภาคีพันธมิตรที่มีส่วนร่วมมอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิลจำนวน 88 สนามให้กับเด็กกลุ่มที่ต้องการพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลนี้”

 

พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ พีแอนด์จี ประเทศไทย และ มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ เด็กบกพร่องทางด้านร่างกายและเคลื่อนไหว เด็กบกพร่องทางการได้ยิน การมองเห็น สติปัญญาและเด็กออทิสติก จึงได้จัดทำ “โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา” เป็นการต่อยอดขยายต่อจากโครงการ มอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้ (Green Gift of Learning) ซึ่งได้ริเริ่มและดำเนินการส่งมอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิลไปแล้ว 6 สนาม ได้แก่ รร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล จ.สุพรรณบุรี, รร.ช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จ.อุบลราชธานี, รร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จ.ฉะเชิงเทรา, พิพิธภัณฑ์เด็ก จตุจักร, พิพิธภัณฑ์เด็ก ทุ่งครุ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิลจากขวดแชมพู ให้เด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มเติมให้ครบ 88 สนาม ภายในปี 2560 พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขอนามัยของบริษัทพีแอนด์จี เช่น สบู่ แปรงสีฟัน แชมพู เป็นต้น โดยคาดว่าเด็กไม่น้อยกว่า 20,000 คน ที่จะได้รับประโยชน์ทางด้านส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ การพัฒนาการด้านอารมณ์ รวมทั้งได้ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พีแอนด์จี ประเทศไทย และเลขาธิการมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า เราให้ความเคารพในสิทธิและความเสมอภาคและตระหนักถึงความสำคัญของศักยภาพในแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ เพศ ศาสนา รวมทั้งสภาพความพิการ หรือที่เรียกว่า “Diversity and Inclusion” ซึ่งมีส่วนสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรพีแอนด์จี และ เช่นเดียวกันกับโครงการนี้ต้องการเพิ่มโอกาสการพัฒนาให้กับน้องๆกลุ่มพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับรายงานว่าถูกทอดทิ้งและขาดโอกาสมากที่สุดในโลก รวมทั้งในประเทศไทย ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง ช่วยเหลือตนเองได้ มีความมั่นใจตนเอง และเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นในสนามเด็กเล่นสีเขียว ที่ปลอดภัย และเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ได้รับการศึกษาในระดับต่อไป”

 

สนามเด็กเล่นพลาสติกรีไซเคิลจากขวดแชมพูของแบรนด์ผลิตภัณฑ์พีแอนด์จี อาทิ แพนทีน เฮดแอนด์โชว์เดอร์ รีจอยส์ และเฮอร์บัล เอสเซ้นส์ โดยพลาสติกที่สามารถนำมาใช้ใหม่นี้เรียกว่า โพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง (High density polyethylene, HDPE) มีคุณสมบัติที่สามารถรักษาสภาพได้ดี มีความปลอดภัย ไม่ไวต่อสารเคมี ยืดหยุ่น ต้านทานแรงต่าง ๆ ซึ่งสนามเด็กเล่นถูกออกแบบมาเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ สำหรับเด็กทั้งปกติ และ มีความพิการ มี 2 รูปแบบ สำหรับกลางแจ้ง และ ในร่ม ตามความเหมาะสมของช่วยวัย มีรูปทรงและสีสันสดใส โดยทุกองค์ประกอบถูกควบคุมและดูแลให้ได้มาตรฐานสากลจากผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยของเด็กอันเป็นสำคัญ

 

ดังนั้นสนามเด็กเล่นจากพลาสติกรีไซเคิล จึงสามารถใช้ได้จริงเพราะผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 50 เปอร์เซ็นต์ และเม็ดพลาสติกใหม่ 50 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับสารเติมแต่งอื่นๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ชิ้นงานมีความคงทนแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยคำนวณต่อ 1 สนามใช้น้ำหนักพลาสติกรีไซเคิลประมาณ 100 กิโลกรัม หรือเทียบเท่าใช้ขวดแชมพูขนาด 70 มล. ประมาณ 10,000 ขวด ทุกองค์ประกอบถูกควบคุมและดูแลให้ได้มาตรฐาน ทั้งความปลอดภัย ความแข็งแรง จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังมีสีสันสดใส เมื่อเด็ก ๆ ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย การคิด และการมองเห็น

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กล่าวว่า สนามเด็กเล่นเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ออกไปนอกห้องเรียน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา อีกทั้งสนามเด็กเล่นนี้ยังสามารถเล่นได้ทั้งกลุ่มเด็กปกติและกลุ่มเด็กพิการ เป็นการปลูกฝังในเรื่องของการแบ่งปัน และยังทำให้กลุ่มเด็กพิการรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นส่วนที่แยกตัวออกจากสังคม และยังช่วยพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องได้ดีเพราะจะช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ช่วยลดพฤติกรรมความก้าวร้าวในตัวเด็กลงได้ นอกจากนี้ เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของขาดพลาสติกรีไซค์เคิลซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการสังคมฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้พิการด้านสายตาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งด้านการศึกษา อาชีพการงานและชีวิตครอบครัว ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจถึงทัศนคติของสังคม และการปฏิบัติต่อผู้พิการว่า “ต้องการให้สังคมได้มองคนพิการในเชิงบวก บนพื้นฐานของโอกาสการเข้าถึง สิทธิและความเสมอภาคในการพัฒนา ไม่ใช่เวทนาหรือใช้ฐานความรู้สึกต่อผู้พิการ” และได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการออกแบบเครื่องเล่นสนามนี้ว่า “ควรสอดคล้องกับแนวคิด Universal Design คือคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่เป็นสากลใช้ได้ทั่วไป ทั้งเด็กพิการและเด็กทั่วไป สามารถเล่นด้วยกันได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจกัน ไม่เลือกปฏิบัติและสร้างการยอมรับผู้พิการให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ดี”

 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนกระบวนการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มรีไซเคิล ปัจจุบันมีอัตรารีไซเคิลเข้าสู่ขบวนการผลิตใหม่สูงถึงร้อยละ 85 ทำให้ช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์ในหลุมฝังกลบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิลของพีแอนด์จี ถือว่าเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าวัสดุรีไซเคิล โดยอาศัยความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภายในกลุ่มสมาชิกสภาฯ นับได้ว่าเป็นตัวอย่างของความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของภาคเอกชนที่มีต่อโครงการดีๆเพื่อสังคม”

 

ในการเปิดโครงการและมอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิลที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ใน “โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา” ยังได้รับเกียรติจาก มรว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายวีระ อัครพุทธิพร รองประธานกรรมการมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) และนายเชาวลิต ตรีจักร์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีนักแสดงสาว “ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์” แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์แพนทีน และ “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” แบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์เฮดแอนด์โชว์เดอร์ ร่วมรับมอบและแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ในครั้งนี้อีกด้วย