ไทยวัฒนาพานิช จับมือ McGraw-Hill จัดสัมมนาวิชาการ พัฒนาศักยภาพครู สู่ การสื่อสารในชั้นเรียนแบบ CLT

By | March 22, 2016

DSC_4005บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด  ร่วมกับ McGraw-Hill Education จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 18  มกราคม   –  13  กุมภาพันธ์  2559. ในหัวข้อ Making Communicative Language Teaching (CLT) Happen in Your Large Classroom นำโดย  ผศ.อินทิรา บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด โดยจัดอบรมสัมมนาทั้งหมด 12 ครั้ง ทั่วประเทศ มีครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด 

          การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาศักยภาพให้ครูผู้สอนมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมตัวและปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน  ประกอบกับเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล คือ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักและปรับจุดเน้นการเรียนการสอนโดยเน้นการสื่อสารตามแนวทาง Communicative Language Teaching (CLT)

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.อินทิรา บุนนาค  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ได้กล่าวว่า  “ในฐานะที่ บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด เป็นผู้ผลิตหนังสือเรียน และสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลายาวนาน จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาว่า การสอนตามแบบ CLT ที่เน้นด้านการสื่อสาร จำเป็นที่ต้องใช้สื่อที่หลากหลาย เพราะสื่อมีความสำคัญต่อการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ ซึ่งสื่อที่สำคัญได้แก่ 1. เนื้อหา (Text-based material) ในปัจจุบันมีตำราเรียนจำนวนมากมายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามแบบ CLT ซึ่งการออกแบบตำราเรียนกิจกรรมและเนื้อหาแตกต่างจากตำราที่แต่งขึ้นมาเพื่อสอนไวยากรณ์ 2. กิจกรรม (Task-based material) เช่น เกมส์ต่างๆ กิจกรรมการสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูล (Gap conversation) กิจกรรม Jigsaw ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทำงานเป็นกลุ่มร่วมมือกัน 3. สื่อที่เป็นของจริง (Regalia) เน้นการใช้สื่อที่เป็นของจริง เช่น ป้ายประกาศโฆษณา หนังสือพิมพ์รูปภาพ แผนที่ เป็นต้น ซึ่งถ้าจะให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารประสบความสำเร็จ ผู้สอนต้องสามารถหยิบยกสื่อที่เหมาะสมกับสถานการณ์มาใช้ รวมทั้งมีวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องด้วยเหตุผลนี้ทางสำนักพิมพ์ฯ จึงร่วมมือกับ บริษัท   McGraw-Hill จัดสัมมนาขึ้น  โดยเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ และแนะแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากลค่ะ”

การสัมมนาในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr.Davide Greene และ Mr.Brendan McEvoy วิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านสอนประสบการณ์ทางด้านแนวทางการจัดการเรียนการสอน  แนะนำแนวทาง และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยนำหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเข้มข้นอย่าง “ New  World ” มาเป็นสื่อหลักในการอบรมซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้กับการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล    นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากครู ในโครงการ One Teacher Network มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการได้ไปศึกษาดูงานด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่คระครูที่เข้าร่วมสัมมนาภายในงาน

บรรยากาศเต็มไปด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เรียกได้ว่างานนี้ได้รับทั้งความรู้และเทคนิคในการเรียนการสอน ที่สามารถนำไปปรับใช้กับการสอนภายในห้องเรียนได้จริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของเด็กนักเรียน  และปีนี้ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก ร้านช่อชัยพฤกษ์,  Trascend,  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน),บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสทร้า ช็อท ดริ๊งค์ แบล็คเคอร์แรนท์ อีกด้วย