SPU : สถาบันพลังจิตตานุภาพ ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สนในสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๖”

By | March 22, 2016

SPU_BigBanner650x440วิทันตสาสมาธิokSPU : สถาบันพลังจิตตานุภาพ  ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สนในสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๖”

 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม  “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ  สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๖”  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสร้างการนําหลักธรรมคําสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและสามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยมีกำหนดการดังนี้

***

ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร    ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๙  เมษายน ๒๕๕๙ (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

ระยะเวลาเรียน*  ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เป็นต้นไป

หลักฐานการสมัคร

***

หลักฐานการสมัคร

๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน)

๒. สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : * อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๑. ไม่เสียค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

๒. มีค่าหนังสือเรียนครูสมาธิ ๓เล่มๆ ละ ๕๐๐ บาท ซีดี ๗ แผ่นๆละ ๑๐๐ บาท

อานิสงฆ์ของการทําสมาธิ

๑ ทําให้หลับสบายคลายกังวล           ๗ มีความสุขพิเศษ

๒ กําจัดโรคภัยไข้เจ็บ                         ๘ ทําให้จิตอ่อนโยน

๓ ทําให้สมองปัญญาดี                      ๙ กลับใจได้

๔ ทําให้รอบคอบก่อนการทํางาน     ๑๐ เวลาจะสิ้นลม พบทางดี

๕ ทําให้ระงับความร้ายกาจ               ๑๑ เจริญวาสนาบารมี

๖ บรรเทาความเครียด                           ๑๒ เป็นกุศล

คลิกดาวโหลดใบสมัคร

สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม www.spu.ac.th/WiThantasaSamathi และสมัครได้ที่  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑ ต่อ ๒๒๓๖, ๒๒๒๑ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๗๔๙๑   Email : wimwanna.li@spu.ac.th และPornumpai.sm@spu.ac.th

# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59