TCCTA จัดงานใหญ่ประจำปี “TCCTA Contact Center Awards” เดินหน้าส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ของเอเชีย

By | March 22, 2016

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย  (TCCTA  : Thai Contact Center Trade Association) จัดงานยิ่งใหญ่มอบรางวัล “TCCTA Contact Center Awards 2015” ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและศักยภาพ คอนแทคเซ็นเตอร์ไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล พร้อมเตรียมยกระดับเป็นศูนย์กลางบริการของเอเชีย

สรวิทย์ บัวศรี  นายกสมาคม Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) และผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy เผยว่าปัจจุบันธุรกิจศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือคอนแทคเซ็นเตอร์ (Contact Center)  ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากเป็นช่องทางการสื่อสารจากธุรกิจหรือหน่วยงานไปยังกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ ทั้งการนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน   ซึ่งทางสมาคมฯ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ โดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดสัมมนาและการจัด Site Visit และยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารระหว่างบุคคล สถาบัน องค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อต่อธุรกิจของสมาชิกและผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการประกวด “Contact Center Awards” มีวัตถุประสงค์ช่วยขับเคลื่อนบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ   ที่สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้บริการในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ตามเป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทางสมาคมจะมีการจัดประกวดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี  โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ทางสมาคม TCCTA ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Asia Pacific Contact Centre Association Leaders (APCCAL) ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดตั้งโดยผู้ประกอบธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีสมาชิกรวมกว่า 15 ประเทศ จากประเทศ สิงคโปร์ จีน ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ออสเตรีย นิวซีแลนด์ ทั่วเอเชีย

รางวัล TCCTA Contact Center Awards แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทศูนย์บริการภาคเอกชน (Corporate)  ศูนย์บริการภาครัฐ (Government)  และประเภทพนักงาน (Individual)

โดยมีผู้ได้รับรางวัล ประเภทศูนย์บริการภาคเอกชน (Corporate) ดังนี้

 1. The Best facility Contact Center ได้แก่ บริษัท DHL Express International (Thailand) จำกัด
 2. The Best Effective Technology Contact Center ได้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 3. The Best Effective Software Contact Center ได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 4. The Best Human Care Contact Center ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 5. The Best WorkFlow Contact Center ได้แก่ บริษัท DHL Express International (Thailand) จำกัด
 6. The Best Customer Satisfaction Contact Center ได้แก่ บริษัท BROTHER COMMERCIAL (THAILAND) จำกัด
 7. The Best Professional Management Contact Center ได้แก่ บริษัท 1577 HOME SHOPPING จำกัด
 8. The Best Social Responsibilty Contact Center ได้แก่ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) โดยการสนับสนุนจาก กสทช.
 9. The Best Tele Marketing Contact Center ได้แก่ บริษัท Direct Asia (Thailand) จำกัด
 10. The Best Service Strategy Contact Center ได้แก่ ผู้ชนะคือ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 11. The Best Contact Center Awards 2015 ได้แก่ บริษัท 1577 HOME SHOPPING จำกัด

ประเภทศูนย์บริการภาครัฐ (Government)  รายละเอียดรางวัลดังนี้

 1. The Best Effective Software Contact Center ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภท Individual หรือรางวัลประเภทพนักงาน  มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

 1. The Best Contact Center Agent Awards ได้แก่  คุณสุชานันท์ ระวังชื่อ จาก โรงพยาบาลกรุงเทพ
 2. The Best Contact Center Supervisor Awards ได้แก่ คุณรุ่งนภา จวบสมัย จาก ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 3. The Best Contact Center Support Professional of the year ได้แก่ คุณนุชิฎาภรณ์ ศรีบุญเรือง จาก ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 4. The Best Contact Center Manager Awards ได้แก่ คุณจิณณพัทรธ์ แจ้งไพรจิตร จากโรงพยาบาลกรุงเทพ

สามารถติดตามข่าวงานประกวดและกิจกรรมอื่นๆของสมาคมได้ที่ www.tccta.or.th