พนักงานอเด็คโก้ลงพื้นที่ให้คาปรึกษาด้านสายอาชีพแก่ผู้หางาน ในกิจกรรม ‘Way to Work’

By | April 2, 2016

คุณธิดารัตน์ซูริค สวิสเซอร์แลนด์ , 14 มีนาคม 2559: กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ผู้นาด้านทรัพยากรบุคคลครบวงจรจัดกิจกรรม ‘Street Day’ ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Way to Work ที่กลุ่มบริษัทอเด็คโก้เป็นผู้ริเริ่มขึ้น พนักงานอเด็คโก้จากทั่วโลกกว่าพันชีวิตจะแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้ผู้หางานเริ่มต้นสายอาชีพของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คาดว่ากิจกรรม ‘Street Day’นี้จะดึงดูดผู้เข้าร่วมมากกว่า 1.2 ล้านคน

พนักงานอเด็คโก้ลงพื้นที่ให้คาปรึกษาด้านสายอาชีพแก่ผู้หางาน
ในกิจกรรม ‘Way to Work’
กิจกรรม ‘Adecco Street Day’ ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 มุ่งกิจกรรมให้คาปรึกษาสายอาชีพแก่ผู้สมัครหลายพันคน จัดทำเวิร์คชอร์ปโค้ชสายอาชีพและให้ข้อเสนอสาหรับการฝึกงานใน 56 ประเทศทั่วโลก
ประชากรประมาณ 200 ล้านคนทั่วโลกกาลังมองหางานอยู่ โดยเฉพาะผู้ว่างงานวัยหนุ่มสาวยังคงมีจานวนสูงถึง 40% ในหลายประเทศ เช่น กรีซ และสเปน ‘ประชากรยุคไร้งานทา’กาลังส่งผลกระทบต่ออนาคตของครอบครัวหลายล้านครัวเรือนทั่วโลก
ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูด และรักษาคนเก่งทั่วโลก ปี 2015-16 โดยกลุ่มบริษทอเด็คโก้ สถาบัน INSEAD และสถาบันพัฒนาความเป็นผู้นาของทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (HCLI) ที่เปิดตัวข้อมูลในการประชุมประจาปี World Economic Forum ได้มุ่งเน้นความสาคัญของการดึงดูดและพัฒนาคนเก่งเพื่อได้รับผลประโยชน์สูงสุดในด้านการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติและการรับมือปัญหาการว่างงานรวมถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจและโรงเรียนต่างๆ ควรร่วมมือกันในการพัฒนาแผนการศึกษาที่สามารถให้ความรู้และอบรมทักษะที่จาเป็นต่อการจ้างงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
โครงการ Way to Work เปิดตัวครั้งแรกในปี 2013 เป็นความริเริ่มของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้เพื่อต่อต้านการว่างงานของหนุ่มสาว ในวันที่ 17มีนาคมนี้ พนักงานกลุ่มบริษัทอเด็คโก้กว่าพันคนรวมถึงผู้บริหารระดับสูง จะลงพื้นที่ในกว่า 670 เมืองใน 53 ประเทศ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสายอาชีพแก่ผู้หางานกว่าล้านคน กิจกรรม ‘Street Day’ ในปี 2016 นี้จะให้คาปรึกษาด้านสายอาชีพ จัดเวิร์คชอร์ปแนะนาตาแหน่งงาน การเขียนใบสมัครและจดหมายแนะนาตัวเอง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ Social media ในการหางาน นอกจากนี้หนุ่มสาวที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกงานที่หลากหลายและโอกาสในการอบรมผ่านการเรียนรู้จากการทางานจริง (Work-based training) ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้อีกด้วย แค่เพียงปีที่แล้วปีเดียว กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ได้มอบโอกาสการฝึกงานกว่า 3,000 โปรแกรมสาหรับคนหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานภายในองค์กรหรือฝึกงานกับบริษัทคู่ค้าเพื่อปูทางสู่โลกแห่งการทางานอย่างแท้จริง
Alain Dehaze , CEO ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้กล่าวว่า “ ปัญหาการว่างงานจะสามารถแก้ไขได้ผ่านการปฏิรูปโครงสร้างและการลงมือปฏิบัติโดยอาศัยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ผมมีความภาคภูมิใจที่จะเป็นตัวแทนของพนักงานกลุ่มบริษัทอเด็คโก้กว่าพันคนที่จะลงพื้นที่ในวันที่ 17 มีนาคมเพื่อแสดงความตั้งใจและความยึดมั่นที่จะแบ่งบันความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสายอาชีพของพวกเขากับเหล่าผู้หางานจากทั่วโลก โครงการ Way to Work และกิจกรรม ‘Street Day’ เป็นสัญลักษณ์สาคัญที่บ่งชี้จุดประสงค์ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ที่ต้องการช่วยผู้หางานก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทางาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการหางาน รายได้และอนาคตของพวกเขา ”
กิจกรรม ‘Street Day’ จะจัดขึ้นในกว่า 300 โรงเรียนและมหาวิทยาลัย จัดบนท้องถนนและพื้นที่สาธารณะรวมถึงจัดในสานักงานบริษัทอเด็คโก้สาขาต่างๆ ผู้หางานสามารถตรวจสอบตารางการจัดงานในประเทศของตนได้ที่เว็บไซต์ www.adeccowaytowork.com
ด้านกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม Adecco Street Day ภายใต้ชื่องานว่า “กะเทาะเปลือกเด็กจบใหม่” ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ลุมพินี กรุงเทพ โดยเป็นการจัดกิจกรรมติดต่อกันเป็นปีที่ 4 มุ่งเน้นให้คาปรึกษาด้านสายอาชีพแก่นักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่กาลังหางานที่มีอายุไม่เกิน 30ปีให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งกิจกรรมที่มอบประโยชน์สาหรับน้อง ๆ จบใหม่อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น โค้ชสายอาชีพแบบตัวต่อตัวโดยทีมที่ปรึกษาของอเด็คโก้ แบบทดสอบแรงจูงใจในการทางาน ไพ่ทานายอาชีพ พิเศษในปีนี้ในงานยังเปิดบูธให้ลองเล่นการ์ดแนะนาอาชีพจากไมโครไซต์ที่พัฒนาชึ้นเพื่อนน้อง ๆ จบใหม่โดยเฉพาะ ทั้งยังเปิดตัวโครงการ CEO for One Month 2016 ให้โอกาสน้อง ๆ ได้เรียนรู้การทางานในตาแหน่ง CEO หรือผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรอีกด้วย
ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อานวยการส่วนภูมิภาค อเด็คโก้ประเทศไทยและเวียดนาม ให้ความเห็นว่า “เราขยายกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมให้ครอบคลุมมากขึ้นจากปีที่ผ่านมามุ่งเน้นแต่นักศึกษาจบใหม่ ในปีนี้เราเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นสายอาชีพใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นและกาลังมองหางาน หรือผู้ที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่ ให้เข้ามาค้นหาความถนัดของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นการเตรียมพร้อมในช่วงรอยต่อระหว่างการจบการศึกษาและการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทางาน เมื่อได้ทาในสิ่งที่ตนถนัดจะมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความความยั่งยืนในการทางานต่อไป”

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมกะเทาะเปลือกเด็กจบใหม่ ครั้งที่ 4 จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาจบใหม่และผู้ที่กาลังมองหางาน ในด้านการเลือกสายอาชีพที่เหมาะสมทั้งยังสร้างความตระหนักและช่วยลดปัญหาความไม่เหมาะสมด้านทักษะแรงงาน (Skills Mismatch) อีกด้วย
กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ยังให้โอกาสคนหนุ่มสาวจานวน 50 คนเข้ามาเป็น CEO for One Month ในบริษัทอเด็คโก้ในประเทศของตนภายใต้โครงการ Adecco Way to Work มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะมีโอกาสก้าวไปเป็น CEO for One Month ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ทั่วโลก เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะเรียนรู้การบริหารบริษัทระดับนานาชาติภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ Alain Dehaze ทั้งยังเป็นการทาให้ใบสมัครงานดูดีขึ้นอีกด้วย สามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 15 เมษายนนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.adeccowaytowork.com

แหล่งข้อมูล Adecco Way to Work™
Facebook: www.facebook.com/AdeccoWaytoWork
Twitter: www.twitter.com/AdeccoWayToWork #AdeccoStreetDay
Instagram: https://www.instagram.com/adeccogroup/
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริษัทอเด็คโก้
Press.office@adecco.com or +41 (0) 44 878 87 87

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทอเด็คโก้
กลุ่มบริษัทอเด็คโก้มีสานักงานใหญ่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นผู้นาระดับโลกในการให้บริการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยมีพนักงานกว่า 32,000 คน และ 5,100 สาขา ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก กลุ่มบริษัทอเด็คโก้นาเสนอบริการที่หลากหลาย และเป็นผู้ดูแลพนักงานแอสโซซิเอทกว่า 700,000 คนให้กับลูกค้าของเราทุกวัน บริการรวมถึงการจัดหาพนักงานชั่วคราว พนักงานประจา จัดทาโปรแกรม career transition และการพัฒนาคนเก่งขององค์กร รวมถึงการจัดหาพนักงาน outsource และให้บริการการปรึกษาเรื่องทรัพยากรบุคคลต่างๆ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ติดอันดับ 500 บริษัทชั้นนาของโลกที่จัดทาโดยนิตยสารฟอร์จูน (Fortune Global 500 Company)
บริษัทอเด็คโก้จดทะเบียนที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ISIN: CH0012138605) และมีรายชื่ออยู่ใน SIX Swiss Exchange (ADEN)