พาณิชย์ฯ เปิดรับสมัครประกวดรางวัล ELMA ปีที่ 10 ยกระดับ ‘โลจิสติกส์ไทย’ สู่ความเป็นเลิศระดับสากล

By | May 21, 2016

Printกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า
จัดโครงการประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2559” (Excellent Logistics Management Award 2016)  หรือ ELMA 2016  เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการ
โลจิสติกส์ไทย พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคและระดับสากล สอบถามรายละเอียดกันได้แล้ววันนี้ ที่ โทร. 09 4331 6996

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบริการโลจิสติกส์ของไทยที่เปรียบเหมือนสายพาน
ในการกระจายสินค้า นำมาซึ่งความเจริญเติบโตและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ จึงจัดให้มีการมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2559 หรือ ELMA 2016 เพื่อเป็น
การเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีระบบบริหารองค์กรและการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ
โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ด้วยเกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสินที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทย รวมทั้งสร้างการยอมรับในภูมิภาคและระดับโลก”

โครงการประกวดฯ ในครั้งนี้ได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์ ใน 4 สาขา รางวัล ประกอบด้วย สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) สาขา
ผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและตัวแทนพิธีการศุลกากร (International Freight Forwarding and Customs Brokerage Services) และสาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL) โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาจะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Export Award ประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม สาขาโลจิสติกส์การค้า อีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อธิบายเพิ่มเติมว่า “ธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการจัดประกวดรางวัล ELMA 2016 ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานและศักยภาพในการให้บริการโลจิสติกส์ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล”

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังกล่าวย้ำถึงประโยชน์ที่บริษัทผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับว่า “ทุกบริษัทที่เข้าร่วมประกวดจะได้รับการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์จากทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมประมวลคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรในอนาคต ส่วนบริษัทที่ได้รับรางวัลก็สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ ELMA เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดชั้นเลิศที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการบริการโลจิสติกส์ระดับสากล”

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครประกวด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ที่ www.tradelogistics.go.th โทร. 0-2507-8426, 09-4331-6996 หรืออีเมล elmaaward@gmail.com
วันนี้ – 24 มิถุนายนนี้