ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างวินัยทางการเงินต่อเนื่องผ่านโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” ปี 4

By | June 13, 2016

เงินทองต้องวางแผน-338ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” ปีที่ 4 ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินแก่มนุษย์เงินเดือน ผ่านองค์กรพันธมิตรและสื่ออย่างครบวงจร ปลุกกระแสมนุษย์เงินเดือนให้ตื่นตัวสร้างวินัย      ทางการเงิน คาดปีนี้จะสร้างการรับรู้ด้านการวางแผนทางการเงินสู่ประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนทั่วประเทศ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางการเงินให้คนไทยทุกกลุ่มทั่วประเทศมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งการส่งเสริมให้ประชาชนเหล่านั้นสามารถดูแลตนเองได้ เป็นการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในอนาคต โดยภาครัฐบาลก็ได้มีการออกมาตรการกระตุ้นการออม เพื่อการเกษียณหลายรูปแบบ อาทิ การจัดตั้งกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ในระบบการออมเพื่อการเกษียณครอบคลุมประชากรกว่า 20 ล้านคน และมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 9 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม เงินออมจากแหล่งต่าง ๆ ข้างต้นนี้   อาจไม่เพียงพอต่อการรองรับเพื่อเป้าหมายเกษียณของแต่ละคน ด้วยเหตุนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในระบบการออมเพื่อการเกษียณกว่า 20 ล้านคน        มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินและการวางแผนเกษียณที่ถูกต้อง สามารถวางแผนการออม รวมทั้ง         เลือกช่องทางและนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเกษียณที่แต่ละคนกำหนดไว้

“โครงการเงินทองต้องวางแผน” ปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรต่างๆ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทจดทะเบียน บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันสร้าง “วินัยการออมเพื่อ    การเกษียณ” ภายใต้ Campaign ประชาสัมพันธ์ที่ว่า “เรียนรู้ก่อนสาย เพื่ออนาคตสดใสทางการเงิน” ผ่านการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทจดทะเบียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นำองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ไปเผยแพร่ภายในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะเผยแพร่ความรู้ให้ครอบคลุมกว่า 150,000 คน การพัฒนาชุดความรู้ “เงินทองต้องวางแผน” ในรูปแบบ Toolkit และคู่มือ Best Practice เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับ บลจ. นำไปให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถจัดทำแผนการออมเพื่อวัยเกษียณ และเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ และการจัดทำเว็บไซต์ “เงินทองต้องวางแผน” ทาง www.set.or.th/education และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือคัมภีร์ที่ตอบโจทย์เรื่องการวางแผนทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต ตาม Lifestyle ของแต่ละช่วงอายุ โดยตลอดทั้งโครงการได้ตั้งเป้าหมายเข้าถึงองค์กรต่างๆ กว่า 100 องค์กร ครอบคลุมประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนทั่วประเทศ” นางเกศรากล่าว

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โครงการ “เงินทองต้องวางแผน” สามารถเผยแพร่การเรียนรู้ผ่านองค์กรต่างๆ กว่า 550 องค์กร ครอบคลุมการเรียนรู้ของประชาชนกว่า 5 ล้านคน และได้รับเสียงตอบรับจากการดำเนินการเป็นอย่างดี สำหรับองค์กรธุรกิจที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสนใจนำความรู้ไปเผยแพร่กับพนักงานในองค์กรสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.set.or.th/education และคลิกมาที่ “เงินทองต้องวางแผน”