PEA เปิดเวทีสัมมนา “Smart Lights. Smart Life. นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต” กระตุ้นภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขอนแก่น ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

By | August 1, 2016

S__28876815ขอนแก่น/  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และบริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด เร่งเเครื่อง เดินสายจัดกิจกรรมโรดโชว์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Lighting Fair 2016 (THLF 2016)  สู่จังหวัดขอนแก่นรุกเปิดเวทีสัมมนา “Smart Lights. Smart Life. นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต” ชูเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ (Smart Lighting) เพื่อการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และมุ่งส่งเสริมความด้านรู้ด้านการจัดการและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัด

งาน Thailand Lighting Fair 2016 (THLF 2016) เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่รวบรวมสินค้านวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน จัดภายใต้แนวคิด “Smart Lights. Smart Life.” หรือ “นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต” รับเทรนด์โลก และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ไฟฟ้าแสงสว่างยุคใหม่ ชูนวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชั่นไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “PEA มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน และ PEA ยังเป็นต้นแบบองค์กรประหยัดพลังงาน ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ยกระดับสู่การเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” หรือ The Electric Utility of the Future”

“ในส่วนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ PEA ให้ความสำคัญในการให้บริการด้านไฟฟ้าและพลังงานไม่น้อยไปกว่าภาคส่วนอื่นๆ และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Lighting Fair 2016  และขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น PEA จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนา Smart Lights. Smart Life. นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจ สอดรับกับกระแสเทรนด์โลกโดยการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในโลกยุคปัจจุบัน”

กิจกรรมสัมมนา Smart Lights. Smart Life. นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต
ที่จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ มีรายละเอียดการสัมมนาประกอบไปด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะเพื่อมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ การอยู่อาศัย การดำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นโซลูชั่นสำหรับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่  SMART Living นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัย (Smart Home) และการก้าวสู่สังคมอัจฉริยะ (Smart City) SMART Business นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อการใช้งานด้านไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับสำนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสู่การเป็น Smart Office และ SMART Solution นวัตกรรมเทคโนโลยี และโซลูชั่นด้านไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการใช้งานภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ อาทิ ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Smart Factory)

โดยจังหวัดขอนแก่น ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลโดยสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นพบว่า จังหวัดขอนแก่นมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.3 ต่อปี ทั้งจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการบริโภคภาคเอกชน นอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล้ว ขอนแก่นยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส่วนกลางของภูมิภาค ตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2557 – 2560 ขอนแก่นมีแนวทางการดำเนินงานพัฒนาผลักดันให้จังหวัดก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งอาเซียน” ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก อาทิ การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมสีเขียว การเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับโครงการการลงทุนของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อผลักดันให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และขนส่งของภูมิภาค ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมไม่ได้หากขาดพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่เอื้อหนุนการพัฒนา การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง Energy Efficiency และการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการก็จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับจังหวัดขอนแก่น และส่งเสริมแนวนโยบายการพัฒนอุตสาหกรรมสีเขียวของจังหวัด ในขณะเดียวก็ช่วยเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในจังหวัดได้ในระยะยาว

“กิจกรรมสัมมนา Smart Lights. Smart Life. นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต ที่จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมจัดสัมมนาและบรรยายให้ข้อมูลจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบไปด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หอการค้าจังหวัดขอนแก่น บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮ่านไทย พลังงาน เทคโนโลยี จำกัด ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งกันตามแนวทางประชารัฐอย่างแท้จริง โดยภายในงานมีนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างในทุกภาคส่วน หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจในจังหวัด กลุ่มโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม กว่า 200 รายให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดย PEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมงานจะได้รับความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อนำไปใช้ในการลดต้นทุนทางธุรกิ” นายเจด็จ กล่าวเสริม

จากความสำเร็จด้านตัวเลขและการตอบรับจากปีที่ผ่านมาด้วยจำนวนผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 160 บริษัทจากหลากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน อินเดีย มีผู้เข้าร่วมงานเพื่อเจรจาธุรกิจกว่า 6,000 คนจากทั้งในและต่างประเทศ เป็นภาพสะท้อนความสำเร็จของการจัดงาน Thailand Lighting Fair และตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำของงานแสดงสินค้านานาชาติด้านนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเติบโตของการจัดงาน Thailand Lighting Fair ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าการซื้อขายภายในงาน ยังช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับภูมิภาคอาเซียนผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกนำมาจัดแสดงในงานอีกด้วย

สำหรับงาน Thailand Lighting Fair 2016 ตอกย้ำภาพการเป็นผู้นำงานแสดงสินค้านานาชาติด้านนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างครบวงจรที่สุดในอาเซียน ด้วยการชูแนวคิดการจัดงานที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต ธุรกิจ ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม มีการพูดถึงเรื่องของ IoT หรือ Internet-of-things ซึ่งเห็นได้จากการที่อุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต ถูกเก็บบันทึกข้อมูล ประมวลผล ช่วยให้การใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจสะดวกสบายยิ่งขึ้น นับตั้งแต่นาฬิกา ตู้เย็น และรถยนต์ เป็นต้น สอดคล้องกับตลาดไฟฟ้าแสงสว่างโลก เรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ หรือ Smart Lighting กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมาก ทั้งนี้มาจากปัจจัยสนับสนุนในด้านแนวคิดเรื่องของ Energy Efficiency จึงส่งผลให้ตลาด Smart Lighting มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้น มีการคาดการณ์ว่าตลาด Smart Lighting จะมีมูลค่าสูงถึง 244,000 ล้านบาทในปี 2563 การจัดงานในครั้งนี้จึงสอดรับกับเทรนด์โลกที่มีความต้องการนวัตกรรม และเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน และช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี

งาน Thailand Lighting Fair 2016 ปีนี้ คาดว่าจะมีผู้ร่วมแสดงงานเพิ่มขึ้นเป็น 350 ราย และขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มขึ้นอีก 30 % จากเดิม 7,000 ตารางเมตร เป็น 10,000 ตารางเมตร และตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าชมงานเพื่อเจรจาธุรกิจจากทั่วโลกกว่า 10,000 ราย ทั้งนี้งาน Thailand Lighting Fair 2016 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเป็นผู้นำงานแสดงสินค้านานาชาติด้านไฟฟ้าแสงสว่างตัวจริงของอาเซียน

งาน Thailand Lighting Fair 2016 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2559 ณ ฮอลล์ 101 –102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่