ดาว ผนึกกำลังภาครัฐและแกนนำชุมชน ยกระดับระยองนำร่อง EF Happy and Safe City สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน พัฒนาสู่ชีวิตที่สำเร็จ

By | September 17, 2016

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเร่งรีบในหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทย ส่งผลให้ครอบครัวและชุมชนมีความห่างเหิน ความสัมพันธ์ของผู้คนไม่แน่นแฟ้น เด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต ต้องประสบกับปัญหายาเสพติด ติดสื่อ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีการกระทบกระทั่งกันในครอบครัว และความเสี่ยงอื่น ๆ มากมาย ผลสำรวจของสถาบันรักลูกพบว่า เด็กไทยกว่า 2.7 ล้านคน หรือร้อยละ 22 เคยพบเห็นการเสพยาในโรงเรียน และมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ติดยาเสพติด 7 คนในทุก ๆ 1,000 คน และเด็กไทยตั้งครรภ์ในวัยเรียนเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องมีการแก้ไขและใช้ความร่วมมือระดับประเทศ

สร้างระยอง สู่เมืองต้นแบบ EF Happy and Safe City
จังหวัดระยอง ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากการแทรกซึมของสังคมเมืองและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานการณ์ยาเสพติดและปัญหาแม่วัยใสในจังหวัดค่อนข้างน่ากังวล กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองมากว่า 20 ปี พร้อมด้วยคณะยุทธศาสตร์แผนพัฒนาบ้านฉาง สถาบันรักลูก ผู้นำชุมชน ครู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และแกนนำจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากปัญหาความเสี่ยงและช่วยแนะแนวทางให้พ่อแม่รับมือกับปัญหาในอนาคต จึงดำเนินโครงการ “Rayong EF Happy and Safe City” เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีให้กับเด็ก ผ่านชุดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมองที่ทำให้มนุษย์รู้จักควบคุมอารมณ์ ยับยั้งชั่งใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อพื้นฐานนิสัยให้เติบโตแล้วคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็น และมีความสุข โดยทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จหรือ Executive Functions (EF) นี้ เป็นทักษะสำคัญที่ควบคุม IQ และ EQ ของมนุษย์อีกขั้นหนึ่ง มีการแบ่งเป็น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะพื้นฐาน กลุ่มทักษะกำกับตนเอง และกลุ่มทักษะปฏิบัติ สมองเด็กสามารถพัฒนา EF ได้ดีที่สุดในช่วงอายุตั้งแต่ 0-6 ปี และฝึกฝนต่อไปได้เรื่อย ๆ จนสมองพัฒนาเต็มที่ที่อายุประมาณ 25 ปี
นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับสถาบันรักลูก มุ่งผลักดันให้ระยองเป็นจังหวัดนำร่องภายใต้โครงการ EF Happy and Safe City โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนในจังหวัดระยองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับ ดาว มากที่สุด คือ ชุมชนมาบตาพุดและบ้านฉาง ผ่านการสร้างและอบรมอาสาสมัคร “ทีมเพื่อนคุยวัคซีนชีวิต” (Change Agent) ให้นำชุดความรู้ EF ไปปรับใช้ในพื้นที่เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ต่อยอดในระดับประเทศต่อไป ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีโครงการในพื้นที่ขนาดใหญ่ระดับเมืองลักษณะนี้และมีการผสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน”

การปรับทักษะที่เริ่มได้จากตนเอง
การอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีให้กับเด็กด้วยชุดความรู้ Executive Functions มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ เสริมศักยภาพบุคลากร และเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรหลาน จากการนำสิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์เดิมมาต่อยอด ซึ่งความรู้ด้าน EF นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันและการทำงาน ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะในเด็กเท่านั้น
ครูหม่อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้บรรยายพิเศษ “EF กับการสร้างภูมิคุ้มกัน” แนะแนวทางว่า “การเรียนรู้เรื่อง EF นั้นยืดหยุ่นไปตามประสบการณ์ หากมีความเข้าใจในหลักการและมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถปรับพฤติกรรมของเด็กและผู้คนรอบข้างได้ หัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัยในครอบครัว เพราะเมื่อเด็กมีสมองส่วนอารมณ์ที่อิ่มแล้ว EF จะทำงานได้ ตัวอย่างที่พ่อแม่สามารถนำไปปรับใช้ เช่น การหลีกเลี่ยงการใช้คำแง่ลบ “ห้าม อย่า หยุด ไม่” เพราะเมื่อเด็กได้ยินคำเหล่านี้ สมองของพวกเขาจะไม่สามารถจินตนาการเป็นภาพ และพัฒนาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้ ควรใช้วิธีถามคำถามหรือให้ข้อมูลเพื่อให้เขาได้เรียนรู้และตัดสินใจด้วยตัวเองตั้งแต่เด็ก ๆ แทน”
การสร้าง Change Agent เพื่อชุมชนที่แข็งแกร่ง
ทีมเพื่อนคุยวัคซีนชีวิต (Change Agent: ผู้นำการเปลี่ยนแปลง) เป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างแรงกระตุ้นในครอบครัวและชุมชนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ มีการสื่อสาร ทำงานร่วมกัน นัดหมายเพื่อลงพื้นที่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ด้วยแนวคิดที่ว่าคนทุกคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้
ครูเวียง เขตแวงควง จากโรงเรียนวุฒินันท์ ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง หนึ่งในอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการอบรม ได้เผยประสบการณ์ในการใช้หลักการ EF เพื่อปรับพฤติกรรมของลูกชายที่เคยติดเกมส์ ติดเพื่อน ออกจากบ้านในเวลากลางคืน โดยเสนอห้องในบ้านให้เป็นที่นัดพบของเด็ก ๆ ในชุมชน เพื่อให้ไม่ไปมั่วสุมในที่ที่ห่างไกลสายตาผู้ใหญ่ “ตอนนั้นใช้หลักการ EF ในการรับมือกับลูกชายและเพื่อนของลูก โดยไม่ห้าม ไม่สกัดกั้น แต่ประคับประคอง เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกมีความไว้ใจและรู้สึกว่าได้รับความเข้าใจจากเรา เพื่อให้เขามาเล่าให้ฟังว่าแต่ละวันเขาทำอะไรบ้าง เพราะบางทีพ่อแม่อาจใช้คำพูดที่ไม่ถูกกับลูก ทำให้ลูกไม่ไว้ใจและออกนอกลู่นอกทางไป และยังได้นำวิธีเดียวกันนี้มาปรับปรุงกระบวนการสอนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีการแก้ไขปัญหาในห้องเรียน ผ่านกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้สึกและประสบการณ์ระหว่างครูกับนักเรียนอีกด้วย”
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นพื้นที่นำร่อง ภายใต้โครงการ Rayong EF Happy and Safe City โดยหวังให้เด็กระยองมีค่าเฉลี่ยด้าน EF เพิ่มขึ้น สร้าง Change Agent เพื่อพัฒนาทักษะ EF ของชุมชน และมุ่งเน้นไปสู่การปรับใช้หลักการ EF ในการเลี้ยงดูเด็ก เริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย ภายในครอบครัว โรงเรียน หรือแม้แต่ผู้ใกล้ชิดเด็ก ทั้งนี้ยังมีการจัดตั้ง EF Family Center และช่องทางการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ความรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในทุก ๆ อำเภออย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อกระตุ้นให้ EF อยู่ในวิถีของคนระยองและเป็นวาระของสังคมไทยต่อไป

###
เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ทั้งนี้ ดาว ประเทศไทย นับเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และเป็นผู้นำในด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรและครัวเรือน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจและสังคม

เกี่ยวกับ ดาว เคมิคอล
บริษัท ดาว เคมิคอล (NYSE: DOW) ผสานพลังของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในโลก รวมทั้งเพื่อมุ่งแก้ปัญหาที่ท้าทายยิ่งของโลก อาทิ ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด การผลิตและการอนุรักษ์พลังงาน และการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ ดาว เคมิคอล ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนตลาดในหลายแขนงรวมกัน ทั้งในด้านเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ วัสดุที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต่าง ๆ วิทยาศาสตร์การเกษตร และธุรกิจพลาสติก ได้นำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่าง ๆ ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้ามากกว่า 180 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง เช่น ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ น้ำ สารเคลือบผิว และธุรกิจทางการเกษตร โดยในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มียอดขายสูงเกือบถึง 49,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,715,000 ล้านบาท) และมีพนักงานจำนวนกว่า 49,500 คน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 6,000 กลุ่มรายการ ซึ่งผลิตจากโรงงาน 179 แห่ง ใน 35 ประเทศทั่วโลก ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ดาว เป็นผู้ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ในธุรกิจซิลิโคนของ ดาว คอร์นิ่ง คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่ในปี พ.ศ. 2558 มียอดขายสูงกว่า 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 157,500 ล้านบาท) มีโรงงานผลิตใน 9 ประเทศ และพนักงานจำนวนกว่า 10,000 คนทั่วโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.dow.com