แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ร่วมกับ ABAC พัฒนาทุนมนุษย์ ตั้งศูนย์ Manpower & ABAC Career Center Matching บัณฑิตจบใหม่รองรับตลาดแรงงานปัจุบัน ลดปัญหาตกงานอย่างยั่งยืน รับไทยแลนด์ 4.0

By | March 13, 2017

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในการจัดตั้งศูนย์ Manpower & ABAC Career Center เพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษา และตลาดแรงงาน ด้วยศูนย์ข้อมูลแรงงานแบบครบวงจร กับฐานข้อมูลบัณฑิตจบใหม่ และข้อมูลตำแหน่งงานที่เชื่อมต่อระหว่างกัน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในเข้าสู่ตลาดงานและพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษาให้เหมาะสม กับความต้องการในสายอาชีพ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแรงงานยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ หวังรองรับสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดได้แก่ สายงานขาย สายไอที สายงานบัญชี สายงานวิศวกร และกลุ่มสายงานซัพพลายเชนและโลจิสติกส์     

 

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า สำหรับภาคการศึกษาการวางรากฐานถือเป็นสิ่งสำคัญ การผลิตบัณฑิตในระบบการศึกษาต้องอาศัยปัจจัยในภาพรวมหลายด้าน การเรียนการสอน คณะต่างๆ ในสถาบันการศึกษาต้องสอดรับตลาดแรงงาน ความต้องการของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ต้องแปรผันไปด้วยกัน ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์ Manpower & ABAC Career Center ถือเป็นมิติใหม่ทางการศึกษา ที่ผนวกรวมกับภาคเอกชน อย่างแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ที่คร่ำควอดในแวดวงด้านตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแมนพาวเวอร์กรุ๊ปจะเข้ามาช่วยในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและสร้างความเข้าใจในการวางแผนการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดีและสามารถช่วยให้บัณฑิตพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและตรงกับความต้องการของตลาดและตอบสนองการขับเคลื่อนแรงงานยุคไทยแลนด์ 4.0

 

มร.ไซมอน แมททิวส์, ผู้จัดการประจำประเทศไทย, แถบตะวันออกกลาง และเวียดนาม แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า จากการทำงานทั้งในประเทศไทย ภาคพื้นที่อาเซียนและแถบตะวันออกกลาง เห็นได้ว่าแรงงาน หรือ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ดังนั้น จุดเริ่มต้นของรากฐานที่ดีในการพัฒนาองค์กร คือแรงงานคุณภาพ แรงงานคุณภาพมาจากระบบการศึกษาที่ดีของประเทศนั้นๆ ที่ได้ผลิตแรงงานคุณภาพป้อนสู่ตลาด ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม โดยมีการเชื่อมต่อทั้งภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ ซึ่งทั้ง 3 ภาคส่วนคือการบูรณาการด้านการพัฒนาแรงงานที่สำคัญของประเทศ ภาครัฐให้การสนับสนุนเดินหน้าวางนโยบายภาคเศรษฐกิจทิศทางตลาดอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในภาพรวมของประเทศ ภาคเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนการลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภาคการศึกษาผลิตแรงงานที่คุณภาพ บุคลากรที่ตอบสนองหน่วยงาน องค์กร ตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงาน พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ตลาดแรงงาน เพื่อให้บัณฑิตจบใหม่ในแต่ละปีมีงานทำ เป็นที่ต้องการของตลาด ลดภาระของประเทศกับบัณฑิตจบใหม่ทั้งประเทศกว่า 1 แสนคนต้องตกงาน

 

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า โครงการนำร่องการพัฒนาศูนย์ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ คือ มิติใหม่ในการพัฒนาแรงงาน ผลักดันให้เกิดการเตรียมความพร้อมก่อนที่ภาคการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเชื่อมโยงเป็นระบบฐานข้อมูลที่แท้จริงในตลาดแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาความแปรผันของตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงาน ลดขั้นตอนในการสมัครงาน และการผลิตแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการ  โดยศูนย์ Manpower & ABAC Career Center สามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ

  1. การลงทะเบียนฝากประวัติแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และเป็นช่องทางในการสมัครงานและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานผ่านระบบอัตโนมัติ และยังสามารถ Matching ตำแหน่งงานที่เหมาะสมแก่นักศึกษา
  2. การฝึกอบรมพัฒนาในสายอาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในเข้าสู่ตลาดงาน รวมถึงการสร้าง Career Path ที่เหมาะสมกับนักศึกษาเพื่อการวางแผนการทำงานในอนาคต
  3. ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านการปรึกษาและให้คำแนะนำด้านอาชีพแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่มให้พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดงานอย่างแท้จริง โดยการให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพของศูนย์ Manpower & ABAC Career Center จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินหน้า แก้ไขปัญหาของการผลิตแรงงานออกสู่ตลาดที่ไม่ตรงตามความต้องการ และเป็นการสร้างฐานข้อมูลแรงงานที่เชื่อมโยงเข้า เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน

โดยศูนย์ Manpower & ABAC Career Center เป็นเสมือนการ Matching ทางอาชีพ กลุ่มนักศึกษาสามารถวางแผนการทำงาน ทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ทักษะพิเศษ เกิดความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งยังสามารถทราบถึงตำแหน่งงานที่ว่างในฐานข้อมูลทั้งหมดกว่า 10,000 อัตรา และในอนาคตทางแมนพาวเวอร์ ประเทศไทย จะเพิ่มฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตคาดว่า ศูนย์การเชื่อมต่อทางสายอาชีพและตลาดแรงงานใหม่จะเพิ่มขึ้นและผนวกรวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วทั้งประเทศอย่างแน่นอน