กนอ.เผยโรงงาน กลุ่มนิคมฯ มาบตาพุดผ่านเกณฑ์ธงขาวดาวเขียวเฉียด 90% พร้อมเตรียมปูพรมพื้นที่สีเขียว -อารยสถาปัตย์ อัพสปีดนิคมฯ ทั่วไทย สู่อีโค่ทาวน์

By | April 3, 2018

กรุงเทพฯ 30 มี.ค. 2561 – การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยปี 2560 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาวดาวเขียว จำนวน 110 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 86.61  พร้อมเผยโรงงาน 126 แห่ง จากอีก 28 นิคมฯ ทั่วไทยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 99 หรือ 125 โรงงาน อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 นี้ กนอ. ยังคงดำเนินนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆเพิ่มเติม อาทิ การจัดการน้ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว อารยสถาปัตย์ เพื่อช่วยให้การอยู่ร่วมกันในภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและเติบโตอย่างยั่งยืน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และชุมชนรอบนิคมฯ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นกลไกหลักในการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับชุมชน อาทิ การเปิดโรงงานให้ประชาชนสามารถเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบจัดการปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของโรงงานและชุมชนโดยรอบ สำหรับการดำเนินงานได้จัดให้มีคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามแผนการลดและขจัดมลพิษ มีการติดตาม ประเมินผลเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีหลักเกณฑ์การมอบธงขาวดาวเขียว ซึ่งมีสัญลักษณ์รูปดาวสีเขียว สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สามารถรักษาระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากลใน 13 ด้าน ได้แก่1) ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว คือการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและมีการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านระบบระบายน้ำ พิจารณาจากการวางแผนจัดการระบบระบายน้ำและและน้ำเสีย 3) ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 4) การจัดการน้ำ ตรวจสอบดูแลการจัดการข้อมูลการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง  5) การจัดการกากอุตสาหกรรมและลดปริมาณกากของเสีย 6) การจัดการคุณภาพอากาศ  7) การจัดการไอระเหยของสารเคมี (เฉพาะโรงงานที่มีสาร VOC ) 8) ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน 9) การจัดการอุบัติเหตุ / อุบัติภัย สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 10) ข้อร้องเรียนที่มีต่อโรงงานฯ นั้นๆ11) คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงานในโรงงาน 12 ) คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ และ 13) การบริหารจัดการโรงงาน

นายวีรพงศ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีที่ผ่านมา กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรือมาบตาพุด ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 127 แห่งนั้น มีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาวดาวเขียว จำนวน 110 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 86.61 โดยในจำนวนนี้ยังมีโรงงานอีก 57 แห่งที่มีการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียวติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปี กนอ.จึงได้มอบรางวัลพิเศษประกาศเกียรติคุณธงธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม หรือ ธงขาว- ดาวทอง ให้แก่โรงงานเหล่านี้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังมีโรงงานในอีก 28 นิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาวดาวเขียว จำนวน 125 แห่ง หรือคิดเป็น 99 % จากจำนวนโรงงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 126 แห่ง ซึ่งแยกเป็น โรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จํานวน 111 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88 โรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี จํานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.09  ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลทั้งหมดนี้ ล้วนมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนลดและขจัดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งนำผลการประเมินศักยภาพจากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยคณะทำงานจากหลายภาคส่วนแบบพหุภาคี ได้แก่ กนอ. ผู้แทนชุมชน ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ และสื่อมวลชนท้องถิ่น

อย่างไรก็ดี การดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 กนอ.จะมีการพัฒนาในด้านต่างๆเพิ่มเติม อาทิ การจัดการน้ำ การดําเนินการด้านกากอุตสาหกรรม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแต่ละบริษัทและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ ยังจะมีกิจกรรมส่งเสริมอื่นๆเพิ่มเติม เช่น อารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design หลักการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นมิตรกับคนทั่วไป การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการต่างๆ ฯลฯ ซึ่งมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การอยู่ร่วมกันในภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันพร้อมนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืน นายวีรพงศ์ กล่าวปิดท้าย

เมื่อเร็วๆนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลพิเศษประกาศเกียรติคุณธงธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม หรือ ธงขาว- ดาวทอง ให้แก่ 57 โรงงานที่มีการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม    มาบตาพุด อ.มาบตาพุด จ.ระยอง

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2253 0561