กล้วยน้ำไทจัดงาน Bike For The Jungle “ปั่น…เพื่อป่าแผ่นดินเกิด”

By | April 3, 2018

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ถูกตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าตามเจตนารมณ์ของคุณสืบ นาคะเสียร เพื่อให้การสนับสนุน เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันทุ่งใหญ่

– ห้วยขาแข้งมรดกโลก มีจุดอ่อนอยู่ที่เส้นทางน้ำที่ใช้ลักลอบ เข้าไปล่าสัตว์และขโมยของป่าออกมา ซึ่งจุดสกัดปราการทางน้ำ ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากในการแก้ปัญหาจุดนี้อย่างตรง ประเด็น

ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ร่วมระดมทุนในการร่วม

ซ่อมแซมปราการทางน้ำในครั้งนี้ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปกป้องพื้นป่าทุ่งใหญ่

– ห้วยขาแข้ง มรดกโลกสืบไป

ตามที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ได้ทำการจัดงานปั่นการกุศล  Bike For Jungle 2018 “ปั่นเพื่อป่า แผ่นดินเกิด” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการระดมทุนซ่อมแซมปราการทางน้ำ เพื่อเป็นจุดสกัดป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่า ทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง มรดกโลก ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และกิจกรรมครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าขาดผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการดังนี้

– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

– บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

– โรงแรมวรวนา

– โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน และที่สำคัญที่สุด คือนักปั่นทุกๆ ท่านในที่นี้

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมในฐานะประธานจัดงานโครงการ Bike For Jungle 2018 “ปั่นเพื่อป่าแผ่นดินเกิด” ขอปล่อยตัวนักปั่น ณ บัดนี้