พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

By | April 3, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง พลเอกนภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  ผู้ลงนามแทนปลัดกระทรวงกลาโหม และนายเชาวรัตน์  เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต พลตรีไชย  หว่างสิงห์  ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร และนายสุนันท์  พูลธนกิจ หัวหน้าฝ่ายผลิต องค์การสุรากรมสรรพสามิต ถ่ายภาพร่วมกัน ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เมื่อวานนี้