วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ร่วมงาน “แฟชั่น วี ทูเก็ตเตอร์”

By | April 2, 2018

 

กรุงเทพฯ 2 เมษายน 2561 – อาจารย์จิราพร หุตะกมล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (ที่ 5 จากซ้าย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมชาติ สุรกุล คณบดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเปิดงาน “แฟชั่น วี ทูเก็ตเตอร์” (Fashion V Together: FVT) ครั้งที่ 7 การนำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอของนักศึกษาจาก 6 มหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพงานออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นและสิ่งทอ พร้อมแสดงศักยภาพของนักศึกษาแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ: (คำอธิบายภาพจากซ้าย)

  1. อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก  อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น  มหาวิทยาลัยธุกรกิจบัณฑิตย์
  2. ดร.พนิดา ชื่นชม  คณบดี คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  3. อาจารย์สิรัชชา สำลีทอง  อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมชาติ สุรกุล คณบดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  5. อาจารย์จิราพร หุตะกมล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
  6. อาจารย์ชฎาพร จันทร์พันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มทร.กรุงเทพ
  7. ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี