วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับตรง TCAS รอบ 3 กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

By | April 27, 2018

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในโครงการภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคพิเศษหลักสูตรนานาชาติ รวม 22 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ที่มุ่งผลิตบัณฑิตตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) อาทิ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

                ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ ในรอบรับตรงร่วมกัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 2002, 2020, 2045