สส.เปิดตัวโครงการ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ถ่ายทอดผ่านบทกลอน เพลง และคลิปวิดีโอ

By | April 24, 2018

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมความตระหนักและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนผ่านบทประพันธ์หรือการสื่อสารตามรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศิลปะ รวมถึงการฟื้นฟูศาสนาผ่านความภูมิใจในความเป็นไทย โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม และจารีตประเพณีของไทยในอดีต รวมถึงการต่อยอดเผยแพร่การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าและควรที่จะเผยแพร่สืบสานไว้ให้คงอยู่สู่รุ่นหลังต่อไป เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนผ่านบทประพันธ์หรือการสื่อสารตามรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยสอดแทรกเนื้อหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบทประพันธ์ไทย และเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานด้านการประพันธ์สำหรับเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่และเกิดความร่วมสมัยสืบไป  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเว็บไซต์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 5631