เภสัชกรของไฟเซอร์ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น

By | April 17, 2018

ภก.สุทธิพงค์ หนูฤทธิ์ ผู้จัดการเขตอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับ รางวัลเภสัชกรดีเด่นภาคใต้สาขาเภสัชกรการตลาดและอุตสาหการ จากชมรมเภสัชกรภาคใต้ซึ่งคัดเลือกจากเภสัชกรที่ทำงานในเขตภาคใต้และส่วนกลางหรือภูมิภาคอื่นๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมและสังคมภาคใต้ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเภสัชกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้แก่วิชาชีพเป็นอย่างดีมาโดยตลอดซึ่งเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างสืบไป โดยที่ผ่านมา ภก.สุทธิพงค์ เป็นผู้ทุ่มเท เสียสละช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมต่างๆ ในองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) คณะกรรมการกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ ชมรมเภสัชกรภาคใต้ในปัจจุบัน คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าจนก่อตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) นอกจากนี้ ยังเป็นอุปนายกชมรมศิษย์เก่าและอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ทั้งยังเป็นตัวแทนช่วยเหลือกิจกรรมของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงเป็นประธานรุ่น 22 เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.อ. ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมร่วมกัน โดยมีส่วนสำคัญในการร่วมกันแก้ไข ป้องกันปัญหาการใช้ยาในสังคมอันส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย

ทั้งนี้ ผลงานและรางวัลดังกล่าวส่งผลให้ ภก.สุทธิพงค์ยังได้รับพิจารณาจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ มอบรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสฉลองการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ครบ 40 ปีและครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   “ผมภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลทั้งสองนี้  ซึ่งผมเป็นแค่หนึ่งในตัวแทนของพี่น้องเภสัชกรที่มีโอกาสได้รับรางวัล จึงอยากมอบเป็นรางวัลขอบคุณเพื่อนร่วมวิชาชีพเภสัชกรรมและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เภสัชกรถือเป็นผู้ปิดทองหลังพระ คอยช่วยตรวจสอบ ประเมิน ติดตามและป้องกันปัญหาการใช้ยา ปัญหาแพ้ยารวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา อีกทั้งยังร่วมกันดูแลการบริหารจัดการและพัฒนาระบบยาภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด” ภก.สุทธิพงค์กล่าว

ภก. สุทธิพงค์ หนูฤทธิ์ เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของไฟเซอร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานและองค์กรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทยโดยมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อวิชาชีพและการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม