ASA ร่วมแถลงข่าวชี้แจงภาครัฐทบทวนโครงการก่อสร้างสะพานเกียกกาย

By | April 23, 2018

ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์  (กลาง) นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) พร้อมกับคณะผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันแถลงข่าว “ทบทวนกรณีสะพานเกียกกาย” เพื่อชี้แจงเหตุผลที่ภาครัฐจะต้องทบทวนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกเกียกกาย ที่เชื่อมถนนระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยโครงข่ายสะพานและทางยกระดับระยะทาง 5.9 กิโลเมตร คาดว่าใช้วงเงินงบประมาณถึง 16,000 ล้านบาทนั้น มีแนวโน้มส่งผลกระทบที่สำคัญทางด้านผังเมืองและสภาพแวดล้อม ในเรื่องไม่มีประสิทธิภาพและไม่คุ้มค่าการลงทุน รวมถึงส่งผลต่อความสง่างามและความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชาติ ในฐานะเป็นศูนย์กลางบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้มีผู้ร่วมแถลงและร่วมงาน อาทิ รศ. ดร. พนิต ภู่จินดา ขวัญสรวง อติโพธิ ผศ.ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์ ดร.วิญญู อาจรักษา ทรงพจน์ สายสืบ พงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ