งานสัมมนา “เคล็ด (ไม่) ลับ ลุยตลาดโลก (Borderless Economy)

By | April 23, 2018

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาภายใต้โครงการ Thailand Trust Mark (T Mark) 2018

งานสัมมนา “เคล็ด (ไม่) ลับ ลุยตลาดโลก (Borderless Economy)

นำโดย  

 1. นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 2. ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสํานักส่งเสริม นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

        พร้อมวิทยากรจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ณัฐภาณุ นพคุณ ผู้อำนวยการกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • ยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สำราญ สอนผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 • บุญธรรม ว่องประพิณกุล ผู้อำนวยการประจำกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร  บริษัท กลุ่มมิตรผล จำกัด (มหาชน)
 • อรอนงค์ ทรงกิตติ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สุกิจ ครุฑคง ผู้อำนวยการพัฒนากลุ่มงานระบบมาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ในประเด็น 

 • ตราสัญลักษณ์ T Mark กับสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร (การลดความเหลื่อมล้ำระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง)
 • ตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อการยกระดับมาตรฐานโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
 • ตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อการป้องกันและจัดการปัญหาแรงงานในภาคธุรกิจ
 • หลักการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคระดับสากลในแง่การบริหารแรงงาน
 • วิเคราะห์อนาคตแรงงานไทยในยุค Thailand 4.0

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24  กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. เริ่มลงทะเบียนสื่อมวลชน 13.00 น.