คณะบริหารธุรกิจ SPU สร้างแรงบันดาลใจ เปิดเวทีเสวนา Management Talk #3 “ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล”

By | July 25, 2018

ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และ ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเสวนา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการManagement Talk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง”ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล “โดยเชิญ รุ่นพี่ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงพร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการค้นพบตนเองและสร้างโอกาสในการทำงานให้กับน้องๆนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจได้รับฟัง ณ ห้องเธียร์เตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 40ปีศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นตัวแทนของผู้ร่วมจัดการเสวนา กล่าวว่า จากการก้าวออกจากกับดักกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ด้วยการสร้าง S Curve หรือเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมนำการผลิตภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 เป็นทางเลือกที่สำคัญของรัฐบาล ในการผลักดันประเทศเข้าสู่มิติใหม่หนึ่งในแนวทางที่สำคัญที่ภาครัฐกำลังดำเนินการอยู่นั้น คือ การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่มีขีดความสามารถให้ก้าวสู่กระบวนการ Start Up, Spring Up และ Step Up ตามลำดับ ซึ่งการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ที่ต้องปรับตัวให้มีศักยภาพเพียงพอ ไม่ต่างจากภาคธุรกิจอื่นเช่นกัน และส่วนที่สำคัญก็คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนช่วยเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

การจัดเสวนาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีในการสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้และประสบการณ์จริงแล้วยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการทำธุรกิจในกลุ่มธุรกิจต่างๆ กับ นักวิชาการด้านการเป็นผู้ประกอบการ และนำความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับ Tech Startup ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนหรือองค์กรที่ทำงานอยู่ได้แล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำสาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่รู้จักสำหรับบุคคลทั่วไปอีกด้วย ดร.มุกดาฉาย กล่าว