ซีพีแรม คว้ารางวัล “Thailand Best Employer 2018” สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างความผูกพันของบุคลากร ด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ คุณภาพชีวิตที่ดี

By | September 7, 2018

คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์) ร่วมด้วยคุณคูลชาน ซิงห์(Mr.Kulshaan Singh) ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเครือเจริญโภคภัณฑ์(CO-CPO) และคุณสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย “Thailand Best Employer 2018” จัดโดยบริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย(CP ALL) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างบรรยากาศองค์กรให้เป็น Happy workplace ชีวีเปี่ยมสุข ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นที่ต้องการมอบรางวัลให้กับองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของพนักงาน ประสิทธิภาพของผู้นำ ภาพลักษณ์องค์กร และวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานให้สูงขึ้น เป็นรางวัลที่เกิดจากการสำรวจความผูกพันของนายจ้างกับพนักงานจากหลากหลายอุตสาหกรรม ผ่านปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการประเมินในระดับสากล ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางแห่งการเรียนรู้ขององค์กรที่ยกระดับกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารบุคลากรที่นำความสำเร็จก้าวหน้ามาสู่องค์กรและพนักงานอย่างยั่งยืน