ม.ศิลปากร กับ สสว. จัดงาน “Digital Content Cluster DAY”

By | September 17, 2018

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผนึกกำลัง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เตรียมจัดงานแถลงข่าว “Digital Content Cluster DAY” ในกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจ โดยส่งเริมและสนับ SME ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ต้องมีเครื่องมือซึ่งแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์ ที่ สสว. นำนโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์ดังกล่าวมากำหนดแนวทางการส่งเสริม SME เน้นการกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเวทีเสวนา Digital Content Cluster โดยผู้ประกอบการด้าน Digital Content ในเรื่องการเข้าร่วมโครงการฯ สร้างประโยชน์ในด้านใด และสามารถนำสิ่งที่ได้จากโครงการไปต่อยอดสำหรับการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจอย่างไร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ Chamber Room โรงแรม S 31 โดยช่วงเช้า 10.00-12.00 น. จะมีการแถลงข่าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผศ. สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. ศิลปากร และผศ. ณัฐพร กาญจนภูมิ ผู้แทนคณะทำงานขึ้นแถลงข่าวถึงผลการดำเนินงานโครงการฯ

ปิดท้ายด้วยช่วงบ่าย 14.00-17.30 น. กับกิจกรรม โดยให้ผู้สร้างแอนิเมชันนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน สื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรม Business Matching เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ Character licensing และ CG Service กับกลุ่มผู้ซื้อและกลุ่มอุตสาหกรรมข้างเคียงหรือต่อเนื่อง