เอ็นไอเอเปิดตัวหลักสูตรปั้นผู้บริหารเมืองนวัตกรรม ตั้งเป้าดันนักยุทธศาสตร์ 6 กลุ่มเป้าหมายต่อยอดประเทศไทยสู่อินโนเวชั่นเนชั่น

By | September 27, 2018

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดตัวหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม หรือ Chief City Innovation Officer: CCIO เพื่อพัฒนา 6 กลุ่มผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐ ภาคการพัฒนา ภาคการลงทุน ภาคการศึกษา ภาคการบริการสาธารณะ และภาคประชาสังคม ให้มีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการเมืองที่พร้อมเข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Innovation Nation นอกจากนี้ ยังหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหาร ที่จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง เช่น การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการฐานข้อมูลของเมือง การพัฒนาเมืองด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ รวมถึงระบบการจัดซือจัดจ้างเชิงนวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าจะมีผู้บริหารระดับสูงที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 ราย โดยมีกำหนดจัดการอบรมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ STARTUP CITY เมืองแห่งการเริ่มต้น INNOVATION IN CITY TRANSFORMATION นวัตกรรมเปลี่ยนเมือง OPEN CITY เมืองแห่งการเปิดกว้าง INNOVATIVE PROCUREMENT การจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม เป็นต้น

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการจัดการทางสังคมที่จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาให้ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรม จึงจัดทำหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) ขึ้น เพื่อเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างมุมมอง ความเข้าใจในนวัตกรรม ให้สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 3 ส่วน ได้แก่

1. การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม

2. การพัฒนาเมืองในบริบทของพื้นที่นวัตกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

3. เชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตร CCIO มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดความรู้ให้แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level)ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง (City/Urban Development) ใน 6 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ภาครัฐ (Public Sector) ภาคการพัฒนา (Developer) ภาคการลงทุน (Investor) ภาคการศึกษา (Academic) ภาคการบริการสาธารณะ (Service Provider) และภาคประชาสังคม (Social Civic) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมือง ได้มีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการเมืองนวัตกรรมที่พรัอมต่อการเป็นประเทศไทย 4.0 บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเมืองนวัตกรรมที่เป็นไปตามหลักสากล และนำหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่นเพือให้เกิดการ พัฒนาทีมประสิทธิภาพคำนึงถึงภาพอนาคตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหาร ที่จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการสร้างเมืองนวัตกรรม การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของภาคธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมการเกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การจัดการฐานข้อมูลของเมืองการพัฒนาเมืองและนวัตกรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืน การพัฒนาเมืองด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ ระบบการจัดซือจัดจ้างเชิงนวัตกรรม การทำความเข้าใจนวัตกรรมเพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่น เป็นต้น

สำหรับหลักสูตร ผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) มีกำหนดจัดการอบรมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจคือ CITY OF INNOVATION เมืองแห่งนวัตกรรม , STARTUP CITY เมืองแห่งการเริ่มต้น , CITY ECONOMY AND INCENTIVES เศรษฐศาสตร์เมืองกับการสร้างแรงจูงใจ , INNOVATION IN CITY TRANSFORMATION นวัตกรรมเปลี่ยนเมือง, DATA SCIENCE FOR EXECUTIVE วิทยาการข้อมูลสำหรับผู้บริหาร, OPEN CITY เมืองแห่งการเปิดกว้าง, INNOVATIVE PROCUREMENT การจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม, VALUE CREATION AND EVALUTION การสร้างมูลค่าและประเมินผล นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพาผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานภายในประเทศ และต่างประเทศในงาน Smart City Expo World Congress 2018 ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยตั้งเป้าผู้บริหารระดับสูงอบรมไม่น้อยกว่า 60 ราย และจะสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงการพัฒนาเมืองทีสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมให้แก่ประเทศ ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศทีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Innovation Nation ดร.พันธุ์อาจ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ http://www.nia.or.th/ccio และสามารถติดต่อสอบถามเข้าร่วมอบรมได้ที่ cciothailand@gmail.com