“ม.ศรีปทุม” ปรับตัวอย่างไรให้เป็นนักบัญชียุคดิจิทัล

By | October 12, 2018

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผู้คนอย่างเห็นได้ชัดที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่จะนำพาโลกของเราเข้าสู่ “ยุคดิจิทัล”และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ความต้องการทรัพยากรบุคคลในหลายตำแหน่งลดลง และต้องมีการปรับเพิ่มทักษะความสามารถทางด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไปและหนึ่งในนั้นก็คือ อาชีพนักบัญชี

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น องค์กรจึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีทั้งความรู้ความสามารถ และความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างทันท่วงที ในยุคนี้จึงเป็นยุคของ Employees come first บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถระดับสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับองค์กรได้ คือทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งที่มีมูลค่า ขณะที่หลักการบัญชีในยุคก่อนๆ ทรัพยากรมนุษย์เป็นได้แค่ค่าใช้จ่ายองค์กร ไม่สามารถตีมูลค่าออกมาเป็นตัวเลขและบันทึกเป็นสินทรัพย์ได้ ทำให้นักบัญชีต้องปรับวิธีคิด ปรับมุมมองใหม่ เพื่อปรับตัวสู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ให้ก้าวทันต่อยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาผนวกใช้ในการเรียนการสอน นำระบบซอฟต์แวร์ทางด้านการบัญชีที่เป็นโปรแกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ อาทิ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Express, Peak ,sap เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในวงการบัญชีระดับสากล มาใช้ในการเรียนการสอนทั้งระบบ เพื่อรองรับการเรียนการสอนรูปแบบบัญชีดิจิทัล โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นโค้ช พร้อมบ่มเพาะนักศึกษาบัญชีSPU สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ 4.0

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ทางคณะบัญชี ยังได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านการบัญชีชั้นนำของไทยและต่างประเทศร้อยกว่าแห่ง ในการเตรียมความพร้อมสำหรับถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี การฝึกอบรม เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพเป็นนักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพ 4.0 ออกสู่ตลาดงาน โดยเบื้องต้นได้ 3 บริษัทชั้นนำของไทย นำเทคโนโลยีมาใช้ทำบัญชีผ่านระบบ Online การนำโปรแกรมERPมาใช้กับธุรกิจ และการตรวจสอบบัญชีด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อาทิ บริษัท พียูยูเอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด,บริษัท ฤทธิ์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัดเป็นต้น

คณะบัญชี SPU ยังมีศูนย์การบัญชีมืออาชีพ (S-PAC) : SRIPATUM UNIVERSITY Professional Accounting Center ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชี จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในด้านการจัดทำบัญชี ด้านภาษีฯ และยังได้ร่วมทำการวิจัยพัฒนาต่อยอดส่งเสริมการเรียนการสอน ฝึกอบรมทางการบัญชีในด้านต่างๆให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบัญชี อีกทั้งได้ส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการชั้นนำด้านการบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้คณะบัญชียังได้มองว่า ทางรอดของนักบัญชียุคดิจิทัลคือต้อง ต้องปรับบทบาทสู่การเป็นคู่คิดให้ซีอีโอ ต้องปรับตัวเองเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี ก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งควรติดตามข่าวสารใหม่ๆในโลกการเงินด้วย มิใช่เรียนเฉพาะการเป็นนักบัญชีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น