PTG ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

By | November 5, 2018

“พีทีจี เอ็นเนอยี” ประเดิมเข้าอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน “Thailand Sustainability Investment 2018” สะท้อนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ตอกย้ำกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยบริษัทได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน ในหลายมิติได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจ ด้วยการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการที่ดี รวมทั้งมีความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านการเงิน 2. ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ 3. ด้านสังคม ด้วยการดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

“ผมขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เล็งเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และคัดเลือก PTG ให้เข้าอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติมาก ที่เราได้เป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับการคัดเลือกนี้ ทั้งนี้ เราจะยังคงทุ่มเทใน

การพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม” นายพิทักษ์ กล่าว