มรส.นำนศ.ลงภาคสนามเร่งสร้างสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงเรียน – วัด ตามมาตรฐานสธ.

By | January 28, 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน นำนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการภาคสนามบริการวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมวัด ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาจารย์สุรชัย สังข์งาม ประธานหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว่าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร การเตรียมและปรุงประกอบอาหาร สุขลักษณะนิสัยส่วนบุคคล รวมถึงสุขภาพด้านการบริโภคอาหารของนักเรียน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสมองของนักเรียนนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต จึงได้กำหนดจัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเน้นการส่งเสริมมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมวัดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และความปลอดภัยของระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาในด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมวัด เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนที่ สอดคล้องกับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและอย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์รัชกร ฮ่งกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า หลังจากเสร็จสิ้นโครงการผู้ประกอบการอาหารในโรงอาหารทราบผลการประเมินทางด้านสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐาน มีการจัดบริการอาหารที่สะอาดและปลอดภัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวัดทราบผลการประเมินทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในวัดตามมาตรฐาน ที่สำคัญนักศึกษาจะได้มีจิตสำนึกตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ขึ้นที่โรงเรียนบ้านท่าเพชร โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนทะเล (บ้านนิคม) โรงเรียนวัดสมหวัง โรงเรียนบ้านสุชนและวัดในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมี นักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวัดเข้ร่วมกว่า 130 คน โดยหลังจากการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและวัด ก็ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจประเมินตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ และรวบรวมข้อมูลการประเมินตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและวัด โดยนำผลที่ได้ไปเสนอแนะแก่โรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวัด เพื่อร่วมปรับปรุงส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและวัด จากนั้นให้ความรู้เรื่อง การล้างมือ 7 ขั้นตอน “ล้างมือสะอาดดีลดโรคลดเสี่ยงในอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป