“เชฟรอนมอบเงินบริจาค 500,000 บาท แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ สนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ”

By | January 14, 2019

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน โดยมี นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จัดขึ้นเพื่อรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจที่รุนแรงซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษาในเวลาอันรวดเร็ว โดยเงินบริจาคจำนวนนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กในมูลนิธิฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการรักษา สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเป็นอนาคตของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ในโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจในประเทศไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 7 ปี และได้ช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการผ่าตัดไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 370 ราย แต่ก็ยังคงมีเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และรอรับการผ่าตัดอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ในปีนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงได้ร่วมกับบริษัทผู้ร่วมทุน ได้แก่ บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ร่วมสานต่อการสนับสนุนเป็นปีที่ 7 โดยในปีหนึ่ง ๆ ประเทศไทยมีเด็กเกิดพร้อมโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดราว 7,000-8,000 คน หากแต่ปัจจุบันสถาบันที่ผ่าตัดรักษาเด็กโรคหัวใจมีไม่เพียงพอ โดยทั้งประเทศสามารถผ่าตัดเด็กได้ปีละไม่เกิน 2,500 คน การมอบทุนแก่ทางมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยให้มีโอกาสได้รับการผ่าตัดเพิ่มมากขึ้น