ก.แรงงาน เผย ทางการมาเลเซียกำหนดให้นายจ้างทำประกันสังคมแก่แรงงานต่างชาติ

By | February 7, 2019

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เผย แรงงานไทยที่จะไปทำงานในประเทศมาเลเซียจะต้องลงทะเบียนให้นายจ้างทำประกันสังคมกับองค์การประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามกฎหมาย

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย แจ้งว่า รัฐบาลมาเลเซียกำหนดให้นายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างชาติ (ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้าน) จะต้องลงทะเบียนลูกจ้างกับองค์การประกันสังคม Social Security Organization หรือ Socso ภายใต้กฎหมาย Empolyee’s Social Security Act 1967 (Act 4) และแผนประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเป็นจำนวน 1.25%ของค่าจ้างแก่ Socso ทุกเดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ แรงงานต่างชาติสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านช่องทาง PERKESO (ASSIST) หรือนายจ้างสามารถกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ และยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักงาน สำหรับแรงงานต่างชาติที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนประกันเงินทดแทน (For Workers Compensation Scheme) นายจ้างต้องลงทะเบียนให้ลูกจ้าง 1 วัน หลังจากที่ประกันดังกล่าวสิ้นสุดลง

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า แรงงานต่างชาติที่เดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ลงทะเบียนลูกจ้างกับองค์การประกันสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองถึง 7 กรณี ได้แก่ สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์กรณีทุพลภาพชั่วคราว สิทธิประโยชน์กรณีทุพลภาพถาวร สิทธิประโยชน์แก่ผู้อยู่ในอุปการะ เงินสงเคราะห์เพื่อฌาปนกิจศพ (กรณีลูกจ้างเสียชีวิต) เงินสงเคราะห์แก่ผู้ดูแล (กรณีจำเป็นต้องมีผู้ดูแล) และสิทธิประโยชน์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจหากลูกจ้างบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน ทั้งนี้ แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการโดยเฉพาะกฎหมายการจ้างงานเพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ไม่เสียโอกาสด้านสิทธิประโยชน์ของแรงงานเองด้วย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียโทร. 03- 2145 5868 , 03- 2145 6004 หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน