CAT นำเทคโนโลยี DTRS สนับสนุนมหาดไทยสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนทั่วประเทศ

By | February 12, 2019

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทุกกระทรวง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมลงนาม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกส่วนราชการจัดทำและส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการจัดส่งไปยังประชาชนในระดับพื้นที่ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง “ประชารัฐ” ที่ต้องการให้ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและภาคการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่าในส่วนของ CAT ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยนำระบบวิทยุคมนาคมแบบดิจิทัลหรือ CAT DTRS มาใช้เป็นเครื่องมือในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการเตือนภัยในเหตุการณ์สำคัญระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ก่อนแจ้งต่อไปยังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศให้รับทราบอย่างรวดเร็วทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารหอกระจายข่าว

สำหรับบริการวิทยุสื่อสาร CAT DTRS (Digital Trunked Radio System) มีจุดเด่นอยู่ที่สามารถจัดกลุ่มสื่อสารได้ในลักษณะ One to Many ทำให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมกัน สามารถกำหนดขนาดของกลุ่มได้ทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือการจัดช่องเพื่อสื่อสารเฉพาะบุคคล มีความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลสูงเพราะมีการกำหนดช่องสัญญาณเฉพาะและเข้ารหัสข้อมูล นอกจากนี้ยังมีระบบ GPS แจ้งระบุตำแหน่งและความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเครื่องแบบ Real Time เพื่อใช้ในการควบคุมและแจ้งเตือน รวมถึงระบบความปลอดภัยบุคคล (Man Down) ช่วยดูแลผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีความเสี่ยงด้วย จึงสามารถช่วยสนับสนุนภารกิจในการแจ้งข่าวสารสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ